Download algemene voorwaarden in pdf

U bent zelf verantwoordelijk voor een backup van u toestel en bestanden, indien mogelijk altijd een data backup maken voordat u het toestel brengt ter reparatie. HighTechComputers is NIET aansprakelijk voor verlies van DATA /  Bestanden of gegevens.


Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan:

 • Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van HighTechComputers.
 • Diensten: al hetgeen HighTechComputers ten behoeve van de klant, binnen het kader van de door de klant verstrekte opdrachten maakt en/of onderneemt.
 • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie HighTechComputers een opdracht aangaat dan wel een aanbieding doet.
 • HighTechComputers: de opdrachtnemer die de diensten aan de klant aanbiedt en uitvoert, gevestigd is te (7742RP) Coevorden en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK 59073705.
 • Opdracht: al hetgeen tussen HighTechComputers en de klant is overeengekomen.
 • Partij(en): HighTechComputers en/of de klant.

2. Toepasselijkheid

 1. Op alle rechtsbetrekkingen met HighTechComputers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot offerte aanvragen, offertes, aanbiedingen, bevestigingen, opdrachten en leveringen van diensten door of namens HighTechComputers, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. De klant met wie eenmaal op basis van de onderhavige algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid daarvan op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten met HighTechComputers.
 3. Eventuele afwijkende voorwaarden van onderhavige algemene voorwaarden zijn voor HighTechComputers slechts bindend indien een rechtsgeldige vertegenwoordiger van HighTechComputers zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.

3. Aanbiedingen en totstandkoming van de opdracht

 1. Alle aanbiedingen of offertes van HighTechComputers zijn te allen tijde vrijblijvend en hooguit één maand geldig, tenzij in het aanbod of de offerte een ander termijn van aanvaarding is genoemd.
 2. De aanbiedingen van HighTechComputers mogen zonder toestemming van HighTechComputers niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 3. Opdrachten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van HighTechComputers. Voorts komt een opdracht tot stand doordat HighTechComputers zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door de klant gegeven opdracht.
 4. Gemaakte afspraken en/of overeenkomsten gesloten met ondergeschikten van HighTechComputers binden HighTechComputers niet, voor zover deze niet door een vertegenwoordigingsbevoegde van HighTechComputers uitdrukkelijk zijn bevestigd.
 5. Voor opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.

4. Wijzigingen

 1. HighTechComputers heeft te allen tijde het recht opdrachten te weigeren of aan de levering en/of uitvoering van de diensten nadere voorwaarden te verbinden.
 2. Wijzigingen in de opdracht door de klant dienen tijdig en schriftelijk aan HighTechComputers te worden meegedeeld. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding ervan door HighTechComputers. Indien de wijzigingen hogere kosten veroorzaken worden deze door de klant extra in rekening gebracht.
 3. Indien de klant de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is de klant gehouden het factuurbedrag te vergoeden.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan HighTechComputers een verzoek tot wijziging van de opdracht door de klant weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten diensten.
 5. Wijzigingen in de opdracht die tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door HighTechComputers wordt overschreden, komt voor rekening en risico van de klant.
 6. HighTechComputers behoudt zich het recht voor meer diensten dan vermeld in de opdracht of in de bevestiging uit te voeren en aan de klant in rekening te brengen, indien deze diensten in het belang zijn van de klant en/of noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. De klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende Diensten.

5. Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van HighTechComputers redelijkerwijs noodzakelijk is, is HighTechComputers gerechtigd om (namens en) voor rekening van de klant derden in te schakelen. Zo mogelijk en/of zonodig zal HighTechComputers de klant hierover informeren.

6. Duur en beëindiging

 1. Een opdracht wordt aangegaan voor de periode van één jaar, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Na ommekomst van de in de opdracht bepaalde duur wordt de opdracht telkens stilzwijgend verlengd met dezelfde duur.
 2. Behoudens indien bij opdracht afwijkend is overeengekomen, kan de opdracht door partijen steeds tegen het einde van de op dat moment geldende duur schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, worden opgezegd.

7. Leveringstermijn(en)

 1. HighTechComputers heeft een inspanningsverplichting om de opdracht naar behoren uit te voeren, maar zal en kan nimmer garanderen dat geleverde zaken en/of het uitvoeren van de diensten te allen tijde, onophoudelijk en zonder storingen beschikbaar zal zijn en beoogde resultaten zullen worden behaald.
 2. Door HighTechComputers opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor HighTechComputers nimmer als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Ingeval van overschrijding door HighTechComputers van enige termijn is HighTechComputers eerst na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijk gesteld termijn van tenminste veertien (14) werkdagen in verzuim.

8. Levering en risico

 1. Overeenkomstig de behoefte van HighTechComputers worden alle leveringen geacht te zijn geschied ter plaatse waar HighTechComputers is gevestigd, tenzij bij opdracht anders overeengekomen. Vanaf de levering zijn de zaken voor rekening en risico van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de klant bepaalde bijzondere aanwijzingen voor de levering geeft, geschiedt het voldoen hiervan geheel voor rekening en risico van de klant.

9. Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die HighTechComputers meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan HighTechComputers ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

10. Adviezen

 1. HighTechComputers kan – indien daartoe opdracht is gegeven – een advies, plan van aanpak, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. De klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of de adviezen worden opgevolgd.
 2. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van HighTechComputers kunnen beïnvloeden, zoals de inzet en medewerking van de klant, alsmede de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van de klant en diens medewerkers.

11. Prijzen

 1. Voor alle door HighTechComputers ten behoeve van de klant te verrichten diensten is de klant een vergoeding verschuldigd te berekenen op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Eenmaal per jaar – voor het eerst in januari van het jaar volgend op het jaar waarin de opdracht is ingegaan – is HighTechComputers gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven te verhogen, tenzij anders is overeengekomen. Prijsverhogingen naar aanleiding van de door HighTechComputers toegepaste indexatie levert geen grond op voor geheel of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht.

12. Facturering en betaling

 1. De klant dient binnen veertien dagen na factuurdatum de factuur te voldoen.
 2. De klant is, zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim indien niet binnen de overeengekomen termijn is betaald. Tevens zijn alle vorderingen die HighTechComputers op de klant heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is HighTechComputers bevoegd de (verdere) nakoming van alle opdrachten met de klant op te schorten.
 3. Indien de klant een machtiging tot automatische incasso aan HighTechComputers heeft verstrekt, is het HighTechComputers toegestaan vanaf de datum van de factuur het verschuldigde bedrag van het bij HighTechComputers bekende rekeningnummer van de klant af te schrijven. Mocht de verschuldigde vergoeding niet kunnen worden geïncasseerd en/of worden gestorneerd, dan geldt dat de klant in verzuim is vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding niet kan worden geïncasseerd dan wel wordt gestorneerd.
 4. Bij een niet tijdige betaling door de klant en/of indien een automatische incasso wordt gestorneerd, is over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de klant komen te haren laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.

13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele vermogensrechten waaronder mede begrepen de auteursrechten, ter zake van alle door HighTechComputers vervaardigde zaken en overige door HighTechComputers geleverde zaken berusten bij HighTechComputers, of toeleveranciers/licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nimmer enig intellectueel vermogensrecht of auteursrecht aan de klant overgedragen.
 2. De klant garandeert dat de door haar aan HighTechComputers de geleverde zaken geen inbreuk zullen maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 3. De klant vrijwaart HighTechComputers voor alle aanspraken voortvloeiende uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en de klant zal HighTechComputers alle schade en kosten vergoeden die daarvan het gevolg zijn.
 4. HighTechComputers behoudt het recht om onderdelen van ontwikkelde content en de door de klant ontwikkelde content geheel of gedeeltelijk in latere projecten te gebruiken.

14. (Sub)licentie

 1. Met het sluiten van de opdracht verleent HighTechComputers aan de klant het niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrecht ten aanzien van de uit de opdracht vervaardigde zaken, werkwijzen en/of toebehoren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het betreffende gebruiksrecht is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 2. De klant is gedurende de duur van de opdracht niet gerechtigd tot aanpassing, herhaling, kopiëren of vermenigvuldiging van de in opdracht vervaardigde zaken, werkwijzen en/of toebehoren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HighTechComputers.
 3. Het gebruiksrecht van de klant eindigt bij beëindiging, op welke grond dan ook, of ontbinding van de overeenkomst.

15. Privacy

 1. De klant houdt zich bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens, die betrekking heeft op HighTechComputers. De klant verwerkt persoonsgegevens die betrekking hebben op HighTechComputers uitsluitend in opdracht van en conform de schriftelijke instructies van HighTechComputers en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
 2. De klant houdt in een separaat register de verwerkingen ten aanzien van de persoonsgegevens bij.
 3. De klant neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op HighTechComputers te beschermen, een en ander in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving omtrent de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.
 4. De klant garandeert dat zij de personen, die voor de klant werken met de persoonsgegevens die betrekking hebben op HighTechComputers, schriftelijke geheimhouding zal opleggen.
 5. De klant zal geen (sub-)verwerkers inschakelen, tenzij de klant daarvoor voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft verkregen van HighTechComputers. De klant blijft volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van de (sub-)verwerker.
 6. De klant stelt HighTechComputers onmiddellijk schriftelijk in kennis indien sprake is van een “inbreuk in verband met persoonsgegevens” (“datalek”) als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), waarbij de klant vermeldt welke persoonsgegevens het betreft en welke betrokkenen door die schending zijn getroffen en ook de overige informatie die HighTechComputers nodig heeft om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. De klant stelt HighTechComputers schadeloos voor alle kosten die HighTechComputers moet maken ten gevolge van deze schending.
 7. De klant garandeert dat zij HighTechComputers onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt, indien betrokkenen hun rechten inroepen op grond van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens, zodat HighTechComputers in staat kan worden gesteld om aan deze wet- en regelgeving te voldoen.
 8. Indien de opdracht tussen HighTechComputers en de klant is geëindigd, zal de klant, naargelang de keuze van HighTechComputers, alle persoonsgegevens wissen of deze aan HighTechComputers terugbezorgen, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij opslag op grond van een wettelijke bepaling verplicht is.
 9. De klant stelt HighTechComputers onmiddellijk in kennis indien naar de mening van de klant een instructie een inbreuk oplevert op de AVG of enige andere wettelijke bepaling inzake gegevensbescherming.
 10. Persoonsgegevens die betrekking hebben op HighTechComputers mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HighTechComputers door of namens de klant verwerkt worden in een land dat geen lid is van de Europese Unie.

16. Klachten

 1. Klachten ten aanzien van de uitgevoerde diensten dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan HighTechComputers. Na verloop van deze termijn wordt de klant geacht haar instemming met de geleverde diensten te hebben gegeven.
 2. HighTechComputers zal klachten welke binnen de in lid 1 genoemde termijn worden ingediend behandelen en verhelpen indien deze gegrond zijn en de klant een gegrond belang heeft.

17. Opschorting en ontbinding

 1. Partijen kunnen de opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekend gemaakt.
 2. HighTechComputers behoudt in geval van voortijdige beëindiging of in geval van ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte diensten.
 3. In geval van een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

18. Aansprakelijkheid

 1. HighTechComputers is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige medewerking van en/of informatie verstrekt door of namens de klant.
 2. De klant is eindverantwoordelijke voor alle in het kader van de opdracht geproduceerde teksten, uitgevoerde campagne en diensten, ook indien HighTechComputers de redactie heeft gevoerd.
 3. Onverminderd de elders in de opdracht of deze algemene voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van HighTechComputers, is de aansprakelijkheid van HighTechComputers beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de diensten.
 4. De aansprakelijkheid van HighTechComputers voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.
 5. Voorzover de klant schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van HighTechComputers, dan wel van door HighTechComputers ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door HighTechComputers te betalen schadebedrag beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht van één maand voorafgaande aan het moment van de schade brengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.
 6. HighTechComputers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens, gegevens op de apparatuur, zuivere vermogensschade en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Ieder vorderingsrecht van de klant, waaronder wegens schade of opnieuw uitvoering van de diensten, vervalt indien de tekortkoming en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

19. Overmacht

 1. HighTechComputers is nimmer aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de opdracht niet kan worden nagekomen.
 2. In geval van overmacht is HighTechComputers gerechtigd hetzij de uitvoering van de opdracht voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat HighTechComputers tot enige schadeloosstelling verplicht is. Gedurende de opschorting is HighTechComputers bevoegd te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van HighTechComputers onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de opdracht reeds te voorzien – die de nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlogs(gevaar), overstroming, belemmerende maatregelen van enige autoriteit, gebrek aan werkkrachten, storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, een (d)dos aanval, virus malware aanval, stroomstoringen en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van HighTechComputers of van één van haar toeleveranciers. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land.

20. Geheimhouding

De klant zal – behoudens schriftelijke toestemming van HighTechComputers – alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie m.b.t. de uitgevoerde diensten ter kennis of in handen van derden komt. De geheimhoudingsverplichting legt de klant ook de door haar in te schakelen derden op.

21. Boete

Bij overtreding van het bepaalde in artikelen 12, 17, 18 en 19 van deze algemene voorwaarden verbeurt de klant ten behoeve van HighTechComputers zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de klant in overtreding is. Een door de klant verschuldigde boete laat onverlet het recht van HighTechComputers op vergoeding van door haar geleden schade, kosten en rente.

22. Overige bepalingen

 1. HighTechComputers mag de algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment (eenzijdig) wijzigen en/of aanvullen.
 2. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 3. In alle gevallen waarin de relatie tussen de klant en HighTechComputers eindigt, ingevolge enige bepaling van deze algemene voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen tussen HighTechComputers en de klant is Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de rechtbank van de vestigingsplaats van HighTechComputers is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.